ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ/ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2020

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2019

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2018

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2017

No comments:

Post a Comment