Wednesday, September 27, 2023

ਸਰਗਰਮੀਆਂ-2023

55ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 01-09 ਮਾਰਚ, 20237ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ' ਮਿਤੀ 3-5 ਮਈ, 20238ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 11-13 ਮਈ, 2023


9ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 17-19 ਮਈ, 2023


10ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ, 2023


56ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 14-22 ਨਵੰਬਰ, 2023


10ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਕਾਰੀ" ਮਿਤੀ 8-10 ਦਸੰਬਰ, 2023


                        11ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਕਾਰੀ" ਮਿਤੀ 22-24 ਜਨਵਰੀ, 2024
12ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ" ਮਿਤੀ 5-7 ਮਾਰਚ, 2024ਸਰਗਰਮੀਆਂ-2022

8ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਾਰਚ 2022


52ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-28 ਅਪ੍ਰੈ਼ਲ, 202253ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 11-19 ਮਈ, 202254ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 25-31 ਜੁਲਾਈ, 2022
9ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2022

Tuesday, September 26, 2023

ਸਰਗਰਮੀਆਂ 2021

49ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 4-10 ਜਨਵਰੀ, 2021


50ਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-27 ਮਈ, 2021


51ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 16-24 ਅਗਸਤ, 2021
ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2023

55ਵੀਂ  ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 1-9 ਮਾਰਚ, 2023 7ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ' ਮਿਤੀ 3-5 ਮਈ, 2023


8ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ 'ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ' ਮਿਤੀ 11-13 ਮਈ, 202310ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਕਾਰੀ" ਮਿਤੀ 8-10 ਦਸੰਬਰ, 2023


 11ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ-ਟਿਊਬਕਾਰੀ" ਮਿਤੀ 22-24 ਜਨਵਰੀ, 2024


12ਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ "ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ" ਮਿਤੀ 5-7 ਮਾਰਚ, 2024


ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2022

 8ਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ 2022
 52ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 20-28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 202253ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 11-19 ਮਈ, 2022


54ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਤੀ 25-31 ਜੁਲਾਈ, 2022

ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ/Press Gallary- 2021

49ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (04-10 ਜਨਵਰੀ, 2021)

50ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (20-27 ਮਈ, 2021)