ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ (Student List)

ਛੇਵਾਂ ਤਤਕਾਲੀ (ਕਰੈਸ਼) ਕੋਰਸ, "ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ": 4-6 ਮਾਰਚ, 2020

45ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 23-31 ਜਨਵਰੀ, 2020

44ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 16-24 ਦਸੰਬਰ, 2019

43ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 18-25 ਜੂਨ, 2019

42ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 8-16 ਮਈ, 2019

41ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 8-16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019

ਚੌਥਾ ਤਤਕਾਲੀ (ਕਰੈਸ਼) ਕੋਰਸ, "ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾਂ": 26-28 ਫਰਵਰੀ, 2019

40ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 4-12 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਤੀਜਾ ਤਤਕਾਲੀ (ਕਰੈਸ਼) ਕੋਰਸ, "ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾਂ": 29-31 ਜਨਵਰੀ, 2019

39ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 3-11 ਦਸੰਬਰ, 2018

ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, "ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ": ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ, 2018

38ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2018   


No comments:

Post a Comment